FOBIA Logo
line

Stanovy sekce CZECH FOBIA ČSBMB


Základní ustanovení

Článek 1

CZECH FOBIA (Czech Free & Open Bioinformatic Assotiation, dále jen FOBIA) je součástí České společnosti pro biochemii a molekulární biologii (dále jen ČSBMB), která sdružuje členy ČSBMB se zájmem o oblast bioinformatiky.

Článek 2

FOBIA působí jako sekce v rámci ČSBMB.

Úkoly FOBIA

Článek 3

Cílem sekce FOBIA je dobrovolné propojení členů ČSBMB se zájmem o oblast bioinformatiky, které by mělo vést k popularizaci bioinformatiky, pořádání přednášek a kurzů pro členy sekce a odbornou veřejnost, snazšímu navazování kontaktů a spoluprací. Sekce FOBIA poskytuje svým členům fórum pro odborné diskuse, výměnu názorů a zkušeností, dále umožňuje organizovat, prohlubovat a koordinovat spolupráci svých členů působících v různých institucích ve vědě a praxi, přispívá ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat a spolupracuje při zvyšování úrovně vyučování v bioinformatických oborech na školách všech stupňů.

Členství

Článek 4

Členství v sekci je pouze individuální.

Článek 5

Členem se může stát pouze člen ČSBMB, jestliže se písemně přihlásí za člena sekce, čímž deklaruje, že souhlasí s posláním a s úkoly sekce a je ochoten zúčastnit se svou činností na jejich plnění.

Článek 6

Členství vzniká přijetím za člena. O přijetí rozhodují členové sekce v hlasování s konečnou platností na základě přednesené přednášky na odborné bioinformatické téma. Tato přednáška se koná na odborném semináři nebo na valném shromáždění sekce. Za organizaci odborného semináře je zodpovědný výbor sekce. Tento seminář se musí konat nejpozději půl roku po podání přihlášky za člena sekce. Na semináři musí být přítomno minimálně 5 členů sekce a z toho alespoň jeden člen výboru sekce. Hlasování je tajné, pokud se všichni přítomní členové sekce nedohodnou jinak.

Práva a povinnosti členů

Článek 7

Členové sekce mají právo účastnit se veškeré odborné činnosti sekce a především valného shromáždění sekce, podílet se na jeho jednání, volit a být voleni do všech orgánů sekce FOBIA, podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na všech shromážděních, konferencích, odborných seminářích a jiných akcích organizovaných sekcí, být informováni o pořádání všech akcí organizovaných sekcí a přednostně získávat za stanovenou cenu všechny materiály vydávané sekcí jak v listinné, tak i elektronické podobě.

Článek 8

Členové jsou povinni zachovávat ustanovení stanov sekce FOBIA, stanov ČSBMB a aktivně se podílet na plnění úkolů sekce, plnit usnesení orgánů, kterými se stanoví konkrétní úkoly jednotlivých členů, odpovědně plnit funkce, kterými byli pověřeni a zajišťovat konkrétní úkoly.

Zánik členství

Článek 9

Členství v sekci FOBIA zaniká písemným prohlášením člena, vyloučením člena a pozbytím členství v ČSBMB.

Článek 10

Člen může být vyloučen z vážných důvodů, zejména poškozuje-li dobré jméno sekce nebo jedná-li v rozporu s povinnostmi, jež mu ukládají stanovy sekce. O vyloučení člena rozhoduje výbor. Proti rozhodnutí se může vyloučený člen odvolat k valnému shromáždění, které učiní konečný verdikt.

Orgány sekce

Článek 11

Orgány sekce tvoří valné shromáždění, výbor a kontroloři.

Valné shromáždění

Článek 12

Valné shromáždění všech členů je nejvyšším orgánem sekce.

Článek 13

Valnému shromáždění přísluší:
 1. určovat a měnit hlavní směry činnosti sekce,
 2. schvalovat zprávu výboru o činnosti sekce za období od posledního valného shromáždění,
 3. usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních,
 4. volit členy výboru, kontrolory a jejich náhradníky,
 5. vyřizovat s konečnou platností odvolání týkající se zrušení členství,
 6. usnášet se na stanovách a jejich změnách,
 7. usnášet se na zrušení sekce.

Článek 14

Řádné valné shromáždění svolává výbor alespoň jednou za 2 roky. Výbor může svolat mimořádné valné shromáždění z vlastního podnětu a musí svolat valné shromáždění na žádost kontrolora nebo alespoň jedné třetiny členů sekce FOBIA a to nejpozději do jednoho měsíce od předložení písemné žádosti. Výbor musí o konání valného shromáždění informovat všechny členy 14 dní před jeho konáním.

Článek 15

Valnému shromáždění předsedá a jeho jednání řídí prezident, popřípadě viceprezident nebo jednatel. Valné shromáždění je způsobilé usnášet se tehdy, je-li přítomna alespoň polovina členů sekce. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, koná se valné shromáždění o půl hodiny později a je způsobilé usnášet se za jakéhokoli počtu přítomných. Usnesením valného shromáždění je návrh, pro který hlasovala většina přítomných. Valné shromáždění volí na 2 roky členy výboru, kontrolora a případně jejich náhradníky tajným hlasováním na základě předložené kandidátní listiny. Se souhlasem všech přítomných lze volby provést veřejným hlasováním. Kandidáty může navrhovat každý člen sekce buď písemně před valným shromážděním, nebo ústně během valného shromáždění.

Výbor

Článek 16

Výbor má 3 členy a řídí činnost sekce po dobu svého funkčního období.

Článek 17

Výbor zabezpečuje realizaci usnesení valného shromáždění a řídí činnost celé sekce. Výboru přísluší:
 1. volit prezidenta, viceprezidenta a jednatele sekce,
 2. zabezpečovat přípravu valného shromáždění, včetně přípravy kandidátní listiny podle předložených návrhů,
 3. povolávat za členy výboru nebo za kontrolora, kteří trvale opustili výkon funkce, náhradníky v pořadí, v němž byli zvoleni valným shromážděním,
 4. rozhodovat o členství a o jeho zrušení.

Článek 18

Schůze výboru svolává podle potřeby prezident nebo viceprezident, který prezidenta zastupuje. Prezident svolá schůzi výboru vždy do dvou týdnů, byl-li o to požádán alespoň jedním členem výboru. Nesvolá-li prezident v takovém případě schůzi výboru, může tak učinit kterýkoli z členů výboru. K účasti na schůzích výboru může být přizván kontrolor a další členové sekce.

Článek 19

Forma schůze výboru je osobní jednání, nedohodnou-li se všichni členové výboru na jiné formě (např. video konference). Schůzi výboru předsedá a řídí prezident popřípadě některý z členů výboru. Výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů. Usnesením výboru je návrh, pro který hlasovala většina přítomných členů výboru.

Kontrolor

Článek 20

Činnost kontrolora je zaměřena především na kontrolu dodržování stanov sekce FOBIA, stanov ČSBMB a usnesení valného shromáždění ze strany výboru a všech členů. Kontrolor má právo:
 1. nařídit výboru svolání valného shromáždění,
 2. nechat si od výboru předložit veškeré materiály a informace týkající se sekce FOBIA.

Společná ustanovení

Článek 21

Sekce FOBIA funguje plně jako součást ČSBMB a dodržuje veškeré závazky a povinnosti dané jejími stanovami.

Článek 22

Sekce FOBIA se zavazuje že nebude vlastnit žádné hmotné prostředky a bude disponovat pouze prostředky, které jí přidělí ČSBMB.

Článek 23

V případě zániku se sekce FOBIA zavazuje, že veškeré své zdroje předá ČSBMB.


Tyto stanovy doplňují stanovy České společnosti pro biochemii a molekulární biologii (ČSBMB) a upravují práci sekce FOBIA.

Schváleno ustavujícím valným shromážděním sekce FOBIA v Praze dne 7. října 2004.line
Czech FOBIA - Free & Open BioInformatic Association - http://fobia.img.cas.cz/